Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.biala-lodka.pl

Scenariusze przedstawień dla dzieci

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH oraz WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE TYCH USŁUG
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. SZCZEGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY MUZYKI mp3
 6. DOSTAWA
 7. PŁATNOŚĆ
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 10. DANE OSOBOWE
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.6. MUZYKA mp3 – muzyka w wersji cyfrowej w formacie mp3.

1.7. ALBUM mp3 – płyta w wersji cyfrowej w formacie plików mp3. Zawiera ona wszystkie utwory mp3 znajdujące się na płycie w formie jednego pliku do ściągnięcia.

1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.10. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.biala-lodka.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.11. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Dorota Szafraniec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. BAŚNIOWA KAPELA (adres prowadzenia działalności: Jana Pawła II 91, 32-048 Jerzmanowice) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia pod numerem 852/96, NIP 677-12-46-216, REGON 351199917, adres poczty elektronicznej: wydawnictwo@biala-lodka.pl, basniowakapela@interia.pl, numer telefonu: (+48) 796 021 323, 605 250 021 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) określającym zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego www.biala-lodka.pl

2.2. Stronami umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu są Sprzedawca/Usługodawca i Klient.

2.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę – zob. pkt. 1.11. niniejszego Regulaminu.

2.4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

- prowadzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;

- udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

- komputer z dostępem do Internetu,

- dostęp do poczty elektronicznej,

- przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

2.10. Sprzedawca informuje, iż ciąży na nim obowiązek dostarczania Produktów wolnych od wad.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH oraz WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE TYCH USŁUG

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym następujących danych:imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z tej Usługi (tj. dodanie Produktu do koszyka).

3.4.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

3.6.1. Wypowiedzenie może nastąpić po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym, wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu.

3.6.2. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia następującego po dniu zakończenia terminu, o którym mowa w pkt 3.6.1.

3.7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.8. Niezależnie od powyższych postanowień, Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce„Warunki dostawy”pod adresem:

http://biala-lodka.pl/pl/i/Warunki-dostawy/8

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca od chwili złożenia Zamówienia przez Klienta i nie ulega zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, aż do zakończenia danej transakcji.

4.5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje, Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.6. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość sztuk Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.7. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w

formularzu pola „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

4.8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:

- potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz

- przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia iprzyjęcia go do realizacji, a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany wtrakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.9. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. SZCZEGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY MUZYKI mp3

5.1.Nie jest możliwe zamówienie jednocześnie Muzyki mp3 i Produktu innego rodzaju. W takim przypadku zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Muzyki mp3 oraz zamówienie dotyczące Produktów innego rodzaju.

5.2. Zakup może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

5.3. Zamówienie zawierające Muzykę mp3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia dokonania płatności.

5.4. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca prześle na adres e-mail podany przez Klienta wiadomość, która zawierać będzie:

- potwierdzenie otrzymania płatności oraz

- informacje odnośnie umieszczenia zakupionego Produktu z kategorii Muzyka mp3 w panelu Klienta (zakładka w Koncie Klienta).

5.4.1. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.

5.4.2. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

5.5. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu uiszczenia płatności za zakup Muzyki mp3 ze Sklepu internetowego.

Ze względu na charakter Produktów z kategorii Muzyka mp3 Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia po jego opłaceniu lub odstąpienia od umowy po pobraniu Muzyki mp3.

5.6. Zasady korzystania z Muzyki mp3

5.6.1. Zakupiona i opłacona Muzyka mp3 będzie dostępna dla Klienta po zalogowaniu się na stronie www.biala-lodka.pl w zakładce „Twoje Konto” oraz zostanie przesłany email z linkiem do pobrania ww. plików.

5.6.2. Maksymalna ilość pobrań zakupionego Produktu z kategorii Muzyka mp3 to 3 (trzy) razy.

5.6.3. W celu pobrania Muzyki mp3 należy kliknąć w link znajdujący się przy Produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie mp3 lub rar., zip.

5.6.4. W ofercie znajdują się Albumy mp3, które zawierają Utwory mp3 niedostępne do zakupu pojedynczo.

5.6.5. Produkt z kategorii Muzyka mp3 może się różnić od Produktu w wersji tradycyjnej (CD).

5.6.6. Muzyka mp3 i Albumy mp3 sprzedawane są wyłącznie w formacie do odsłuchu mp3 w jakości nie gorszej niż 128 kbps, 44,1 kHz oraz nie są chronione systemem DRM. Kupujący nie ma możliwości wyboru poziomu jakości.

5.6.7. Wszystkie Produkty z kategorii Muzyka mp3 i Albumy mp3 oferowane przez Sklep internetowy biala-lodka.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn.: Dz. U. 2017 r. poz. 880) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w przepisach prawa i niniejszym Regulaminie.

5.6.8. Klient ma prawo korzystać z Muzyki mp3 i albumów mp3 wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać ich innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5.6.9. Z chwilą dokonania płatności Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania licencji na korzystanie z MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3, obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:

1) maksymalnie trzykrotnego pobrania MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3 i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;

2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3 w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3 niezbędne jest ich zwielokrotnienie;

3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3 techniką cyfrową.

5.6.10. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do:

1) komercyjnego wykorzystywania MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3;

2) rozpowszechniania MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3, w tym najmu MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3 lub ich kopii;

3) sublicencjonowania MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3 (w tym upoważniania innych osób do korzystania z MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3);

4) do wprowadzenia do obrotu MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3 oraz ich opracowań w całości lub we fragmentach.

5.6.11. Komercyjne wykorzystanie MUZYKI mp3 i ALBUMÓW mp3 jest możliwe za zgodą Sprzedawcy po podpisaniu 5-letniej umowy licencyjnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W celu uzgodnienia warunków takiej umowy prosimy o kontakt: wydawnictwo@biala-lodka.pl

5.7. W przypadku wykorzystywania przez Klienta Muzyki mp3 i Albumów mp3 niezgodnie z prawem Sprzedawca może kierować wobec Klienta wszelkie przysługujące mu z tego tytułu roszczenia.

5.8. W stosunku do Muzyki mp3 Klient może zgłosić reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

- zakupiona Muzyka mp3 okaże się uszkodzona lub nie uruchamia się;

- po dokonaniu zapłaty za Muzykę mp3 w ciągu 12 (dwunastu) godzin nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zakupionego Produktu.

5.9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od jej nadesłania bądź zgłoszenia telefonicznego i przed zakończeniem tego terminu powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

6. DOSTAWA

6.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży (dotyczy przesyłek pobraniowych) lub wpłynięcia należności za zakupiony Produkt na konto. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

- transportem własnym lub

- za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

6.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce„Warunki dostawy”pod adresem: http://biala-lodka.pl/pl/i/Warunki-dostawy/8

7. PŁATNOŚĆ

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- za pobraniem;

- przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);

- płatności elektroniczne -rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Płatności Shoper;

- karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

7.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

7.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia (np. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@biala-lodka.pl, faksem lub pocztą na adres: ul. Jana Pawła II 91, 32-048 Jerzmanowice.

Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie potwierdzi e-mailem otrzymanie oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną.

8.2. 14-dniowy termin, w którym Klient będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia, w którym wszedł on w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Sprzedawca/Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę/Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.5. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Ze zwrotem płatności Sprzedawca/Usługodawca może się wstrzymać do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Klient będący jednocześnie Konsumentem powinien odesłać Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę/Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

8.7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.

8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w odniesieniu do umów:

- o świadczenie Usługi elektronicznej, jeżeli Sprzedawca/Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (w tym Muzyka mp3, Album mp3), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu rękojmi za wady przez okres 2 lat, liczony od dnia wydania towaru.

9.2. Klient będący jednocześnie Konsumentem może w ciągu 1 roku liczonego od momentu zauważenia wady zgłosić sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i określić swoje żądania.

9.3. Reklamacje z tytułu rękojmi bądź gwarancji, reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Jana Pawła II 91, 32-048 Jerzmanowice lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo@biala-lodka.pl oraz telefonicznie: 796 021 323.

9.4. Sprzedawca poinformuje konsumenta o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni, a do każdej innej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej nadesłania bądź zgłoszenia telefonicznego.

9.5. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub przekazywana w inny, podany przez Klienta sposób.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Usługodawca - zob. pkt. 1.11. niniejszego Regulaminu, zwany dalej: „Administratorem” . Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: Dorota Szafraniec ul. Jana Pawła II 91 32-048 Jerzmanowice, lub na adres poczty elektronicznej: wydawnictwo@biala-lodka.pl, basniowakapela@interia.pl, lub dzwoniąc numer telefonu: (+48) 796 021 323, 605 250 021 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

10.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest jego Umowa z Administratorem, przez którą rozumie się albo umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej, do zawarcia których dochodzi wskutek wypełnienia formularza i akceptacji Regulaminu, a do wykonania których przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne.

10.3. Dane są przetwarzane dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, a także w celu udostępniania informacji dotyczących oferty Sklepu przesyłanej w formie newslettera (wiadomości e-mail), po uprzednim wyrażeniu zgody na to działanie Administratora przez Klienta.

10.4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

10.5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Umową (10 lat od dnia rozwiązania Umowy).

10.6. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


10.8. Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10.9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.


*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz.1422) , ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.201, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Polsce.

11.3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca:

- wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub

- w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie;

a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na wprowadzenie do oferty Sklepu nowych produktów wymagających określenia zasad ich sprzedaży.

11.4.1. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni.

11.4.2. Zmiany Regulaminu w żaden sposób nie naruszają praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie mają wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych.

11.4.3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

11.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

11.5.1. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:

http://biala-lodka.pl/pl/i/Regulamin/2oraz może być dostarczony nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

11.5.2. Poprzednie wersje Regulaminu są dostępne tutaj http://biala-lodka.pl/pl/i/Regulamin/2

10.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:

- udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 11.5.1. i 11.5.2.

- przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

- a w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

11.7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU 

Wzór odstąpienia od umowy - kliknij, aby pobrać

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

Umowa licencyjna 2017 - kliknij, aby pobrać

 

POPRZEDNIA WERSJA REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCA DO DNIA 30.01.2019 - POBIERZ

POPRZEDNIA WERSJA REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCA DO DNIA 24.05.2018 - POBIERZ

POPRZEDNIA WERSJA REGULAMINU OBOWIĄZUJĄCA DO DNIA 19.04.2017 - POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl